Ufficio scuole slovene

Riconoscimento titoli esteri per l'esercizio della professione

Slovenski oddelek deželnega šolskega urada v FJK se ukvarja:

  • s priznavanjem študijskega naslova srednješolske mature, pridobljene v Republiki Sloveniji,
  • s priznavanjem strokovnih nazivov, ki jih izda Republika Slovenija, izključno za poučevanje v šolah s slovenskim učnim jezikom in dvojezično šolo v Furlaniji_Julijski krajini.

Interesenti morajo predstaviti vlogo Deželnemu šolskemu uradu za Furlanijo-Julijsko krajino – Uradu za slovenske šole. Obvezno morajo priložiti vse dokumente, ki so navedeni v obrazcu samem (glej zaveso obrazci v zgornjem delu spletne strani ). Vloga mora biti v papirnati obliki in vsi dokumenti morajo biti ali originali ali overjene fotokopije oziroma opremljeni s Haaško apostilo. Urad sprejema tudi samoizjave na osnovi člena 46 in 48 DPR št. 445/2000, si pa prilašča pravico, da tovrstne izjave preveri.

Urad praviloma obravnava vloge v roku 90 dni, oz. glede na kompleksnost primera. Morebitni kompenzacijski izpiti se praviloma opravljajo enkrat letno in jih določa Urad na osnovi prijavljenih kandidatov.

Urad za slovenske šole se ukvarja izključno z navedenimi vlogami. Pisnih ali ustnih prošenj za splošno preverjanje opravljenih izpitov oz. formativnih univerzitetnih kreditov za poučevanje na šolah s slovenskim učnim jezikom in podobno urad za slovenske šole ne obravnava in ne ponuja nasvetov ali navodil.

Interesenti lahko samostojno preverijo svojo študijsko pot in možnosti poučevanja s tem, da poiščejo naslove, ki dajejo dostop do natečajnih/poučevalnih razredov v zgoraj navedenih ministrskih določilih oz. preko spletne strani:

https://www.classidiconcorso.it/